جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال اول زمستان 1397 شماره 4

مقالات

۱.

بررسی میزان سرمایه گذاری درتکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاری مؤسسات تولیدی استان آذربایجان غربی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۳
به جرأت می توان گفت که فناوری اطلاعات در همه جنبه های زندگی بشری نفوذ کرده است. به طوری که بدون فناوری اطلاعات عملاً زندگی غیرممکن شده است. در صنایع تولیدی که نیاز به بررسی بازار و بروزرسانی محصولات برای حفظ و افزایش سهم بازار و توانایی رقابت در جهان امروز است بیش از هر چیزی استفاده از فناوری اطلاعات احساس می شود. از طرفی موقعیت مناسب استان در جهت هم مرزی با کشورهای دارای ظرفیت صادراتی وهمچنین شرایط مناسب تولید در استان اهمیت توجه به عوامل موثر بر بهبود عملکرد تجاری موسسات را با اهمیت کرده است. از این رو توجه به تکنولوژی اطلاعات به عنوان یکی از فاکتورهای موثر در بهبود عملکرد تجاری شرکت ها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی میزان سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات و تأثیر آن بر عملکرد تجاری مؤسسات تولیدی استان آذربایجان غربی پرداخته ایم. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های تولیدیِ فعال استان آذربایجان غربی تشکیل می دهند. گردآوری داده ها و اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای و میدانی به صورت توأم است. برای بررسی میدانی از پرسشنامه ای محقق ساخته جهت سنجش میزان تاثیر سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات استفاده شده است. با بررسی داده ها نتایج نشان د اد که؛ سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در زیرساخت تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است، سرمایه گذاری در یکپارچگی تکنولوژی اطلاعات برعملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است وسرمایه گذاری در چگالی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثر است. در نتیجه سرمایه گذاری برفناوری اطلاعات در بهبود عملکرد تجاری شرکت های تولیدی موثراست.
۲.

نقش اخلاق اسلامی در مدیریت سازمان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
اخلاق تنها چیزی است که افراد را بدون هیچ قید وشرطی در کنار هم نگه می دارد و باعث جمع شدن افراد نزد هم می شوند مدیریت سازمان نیز از جمله موارد مهمی است که بدون اخلاق کنترل ومدیریت سازمان را بسیار مشکل می کند. اخلاق اسلامی، درست یا نادرست بودن این صفات را در چارچوب مفاهیم اسلامی بیان می دارد. حال آن که مفاهیم اخلاق کاری اسلامی به کارکرد چارچوب مفاهیم اسلامی در قالب فعالیت های کاری انسان در سازمان های مختلف می پردازد. تحقیقات نشان می دهند که اخلاق کاری اسلامی رابطه معنا داری با عوامل مختلف، فردی، شغلی و سازمانی دارد)اسدی وشیرزاد،1391). اهمیت اخلاق تا جایی است که تمامی پیامبران با اخلاق مثبت وحسنه شناخته شده اند و بیشتر در امر دعوت نیز به دعوت عملی که اخلاق نیز نوعی دعوت عملی است تاکید کرده اند. این پژوهش درتلاش است نقش اخلاق اسلامی در مدیریت سازمان را تبیین کند که آیا بین اخلاق اسلامی ومدیریت موثر در سازمان ارتباطی وجود دارد؟روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری دادهها به صورت کتابخانه ای- اسنادی انجام شده است. اهمیتی که اسلام به اخلاق داده نشان از اهمیت آن در پیشبرد اهداف فردی وسازمانی است. مدیری که ارزش های اخلاقی و اخلاق اسلامی را سرلوحه کار خود قرار دهد بسیار بهتر می تواند محبوبیت کارکنان سازمان را جلب کرده وانگیزه وتلاش آنها را در رسیدن به اهداف سازمانی بیشتر کند.