بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی مرداد و شهریور و مهر و آبان 1396 شماره 84 و 85

مقالات

۱.

بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل خرید مصرف کنندگان

تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۶۸
در دهه های اخیر، شرکت ها در جستجوی فرصت های بیشتری در بازار جهانی هستند. بنابراین، شرکت ها نیاز به درک ارزیابی مصرف کنندگان از محصولات خارجی دارند. تصویر کشور مبدأ عامل مهمی است که بر ادراک مصرف کنندگان از محصولات خارجی و گرایش آن ها به خرید این محصولات تأثیر می گذارد. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تصویر کشور مبدأ بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات غذایی انجام گرفته است. مدل مفهومی پژوهش تأثیر تصویر کشور مبدأ را بر تمایل خرید با واسطه دو متغیر کیفیت ادراک شده و نگرش بررسی می کند. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مردم عراق هستند که حداقل یکبار از محصولات غذایی کشور ایران استفاده کرده باشند. براساس جدول مورگان و به روش تصادفی ساده 386 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار تحقیق پرسشنامه است که روایی سازه و محتوا و پایایی ترکیبی آن تأیید شد. همچنین، با استفاده از تحلیل مسیر، فرضیه های تحقیق آزمون شد. نتایج این تحقیق نشان می دهند تصویر کشور مبدأ، نگرش به محصولات و کیفیت ادراک شده از محصولات بر تمایل مصرف کنندگان به خرید محصولات مؤثرند. از میان این سه متغیر، اثر کیفیت ادراک شده از سایر متغیرها بر تمایل مصرف کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد تصویر کشور مبدأ به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق دو متغیر نگرش به محصول ایرانی و کیفیت ادراک شده از محصولات بر تمایل مصرف کنندگان عراقی به خرید محصولات ایرانی تأثیر دارد که تأثیر غیرمستقیم آن با ضریب 345/0 از تأثیر مستقیم آن قوی تر است.
۲.

ارائه یک مدل فازی برای مسئله مکان یابی- مسیریابی در زنجیره تامین مواد غذایی فسادپذیر

تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۳۸۱
امروزه رقابتی شدن بازارها و توسعه مفاهیم مدیریتی، شرکت ها را وادار به طراحی و مدیریت بهتر زنجیره های تامین کرده است. مدیریت زنجیره تامین بر یکپارچه سازی اعضای زنجیره تاکید دارد. زیرا برای افزایش کارایی یک زنجیره تامین نمی توان تصمیمات آن را به طور جداگانه در نظر گرفته و به بهینه سازی آن پرداخت. از آنجایی که نقش بالای عامل مکان یابی، مسیریابی در ادامه حیات یک زنجیره تامین پوشیده نیست، لذا یکپارچگی این عناصر یک زنجیره تامین کارا و موثر را به دست خواهد داد. این پژوهش، مساله طراحی شبکه زنجیره تامین مواد غذایی فاسد شدنی با ریسک اختلال را مورد مطالعه قرار می دهد که شامل مکان یابی تسهیلات، تخصیص جریان بین تسهیلات و تصمیمات مسیریابی می باشد. در این پژوهش مراکز توزیع مواد غذایی را از نقاط تامین دریافت نموده و به مراکز تقاضا تحویل می دهند. هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی فازی جهت مکان یابی مراکز توزیع به همراه مسیریابی خودروهای توزیع از تامین کننده به نقاط تقاضا می باشد. مدل ارائه شده توسط نرم افزار گمز و روش LP-metric حل شده است. نتایج تحقیق به همراه تحلیل حساسیت آن بیانگر آن است که هر چه ما اهمیت بیشتری برای هزینه ها قائل شویم و هزینه بیشتری پرداخته شود، کمبود کاهش می یابد و هر چه از اهمیت و توجه به هزینه ها کاسته شود، کمبود افزایش می یابد. همچنین هر چه به هزینه توجه بیشتری شود درصد پوشش بیشتری خواهیم داشت و همه مناطق را با بالاترین هزینه می توانیم پوشش دهیم.
۳.

بررسی نقش استراتژی زنجیره تامین چابک بر بهبود عملکرد شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان شیراز

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۶۹
امروزه ارائه بهترین عملکرد، به اساسی ترین دغدغه ی مدیران شرکت های تولیدی مبدل شده است و می کوشند تا با بهره گیری از تکنیک های مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. از جمله الزامات یک شرکت تولیدی پذیرش نوعی از استراتژی های زنجیره تأمین به نام "استراتژی زنجیره تأمین چابک" است. هدف اصلی از مقاله حاضر بررسی تاثیر استراتژی چابک بر بهبود عملکرد شرکت می باشد. این پژوهش بر اساس طرح تحقیق توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعة آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهرستان شیراز تشکیل می دهند که نمونه گیری در آن به صورت تصادفی انجام شده است. داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری به وسیله پرسشنامه و به صورت میدانی صورت گرفته است که در این راستا تعداد 178 پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تبیین مدل معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل انجام شده است. پس از تجزیه و تحلیل حاصل از آزمون فرضیات این نتیجه حاصل شد که کاربرد و اجرای استراتژی زنجیره تأمین چابک بر روی بهبود عملکرد شرکت های تولیدی تاثیر گذار است. شرکت های مذکور با استفاده از استراتژی چابک می توانند با مدیریت جریان کالا، اطلاعات و یا هر نوع منابع دیگر مانند انرژی یا انسان بین محل تولید و یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز، برای برآورده کردن نیازهای مصرفی در خصوص توانایی اعضای زنجیره تأمین برای پاسخگویی اقدام نمایند.
۴.

شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۳
در شرایط کنونی ایران توسعه صادرات غیر نفتی از مهم ترین مسائل سیاسی و اقتصادی است که نه تنها از دیدگاه ارزآوری آن، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اولویت ویژه ای برخوردار است. واضح است که کشور پهناوری مانند ایران که از منابع سرشار طبیعی برخوردار است، باید بتواند با تولید و صدور محصولات غیر نفتی در دنیا، از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. یکی از این منابع معادن قابل توجهی از سنگ های تزئینی است. ایران از لحاظ تنوع رنگ، گوناگونی انواع سنگ، مقاومت و غیره از کشورهای داراری ذخایر ارزشمند است. اما نتوانسته است علیرغم منابع غنی سنگ، جایگاه مطلوبی در زمینه صادرات این محصول در دنیا کسب نماید. با توجه به ضرورت موضوع، این پژوهش به منظور بررسی عوامل کلیدی موفقیت شرکت های صادرکننده سنگ های تزئینی ایران انجام شده است. پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه استفاده شده است. جامعهه آماری پژوهش شامل شرکت های صادرکننده سنگ تزئینی در استان تهران هستند. چون این پژوهش با استفاده از روش AHP انجام پذیرفته و این روش مبتنی بر نظر خبرگان است، حجم نمونه با استفاده از اطلاعات انجمن سنگ ایران 28 شرکت محاسبه شد که در نهایت به 21 پرسشنامه پاسخ داده شد. تجزیه تحلیل اطلاعات با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP انجام شد. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای گسترده و بررسی مدل های متعدد در زمینه شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و عوامل موثر بر عملکرد صادراتی، بر اساس مدل استویان و همکاران عوامل کلیدی موفقیت در صادرات به طور کل مشخص شده و در نهایت از طریق مصاحبه های جامع با تعدادی از خبرگان صنعت، تعداد22 عامل کلیدی شناسایی شدند و سپس پرسشنامه ای بر اساس ماتریس های مقایسات زوجی طراحی گردید. پس از جمع آوری پرسشنامه ها عوامل با استفاده از روش AHP اولویت بندی شدند. بر اساس یافته های تحقیق، عوامل ادراک مدیر از صادرات، تجربه بین المللی مدیر، شناخت مدیر از تجارت بین الملل، تسلط مدیر به زبان خارجی، عوامل تولید مناسب، نیروری انسانی ماهر در تولید و صادرات، موانع تجاری، محیط سیاسی-قانونی، میزان تقاضا در بازارهای خارجی و سیستم بانکی و محیط اقتصادی به ترتیب اولویت های اول تا دهم را به خود اختصاص دادند.
۵.

بررسی مزایا ، موانع و راه کارهای روش خرید متمرکز در خوشه فرش دستباف قم

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۵۴
امروزه یکی از نقاط اصلی فشار خوشه فرش دستبافت قم تامین مواداولیه است. با توجه به اینکه بیشتر مواداولیه مصرفی تولیدکنندگان فرش دستباف قم وارداتی می باشد و تولیدکنندگان، ابریشم را از طریق واسطه ها و با قیمت بیشتری خریداری می کنند، نیاز تولیدکنندگان به تامین مواداولیه با هزینه پایین تر و با کیفیت بهتر، ضرورتی بر انجام این تحقیق شده و ارائه روشی مطلوب برای خرید متمرکز مواد اولیه (ابریشم)، بررسی موانع و مزایای آن نسبت به خرید غیرمتمرکز (از طریق واسطه) و همچنین رتبه بندی مزایا و موانع مهم ترین اهداف این تحقیق در نظر گرفته شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق متشکل از تولیدکنندگان خوشه فرش دستبافت قم است که 12 نفر از تولیدکنندگانی که عضو شبکه نرم خرید مشترک مواداولیه هستند و سابقه خرید مواد اولیه به صورت مشترک را دارند، با توجه به روش نمونه گیری غیر تصادفی (قضاوتی) انتخاب شده اند. جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی و برای تحلیل داده ها از روش AHP استفاده شده است. پژوهش مورد نظر تاکنون در صنعت فرش دستباف صورت نگرفته و این به عنوان اولین پژوهش علمی است که فرآیند خرید متمرکز مواد اولیه را بررسی کرده است. نتایج مبین آن است که روش خرید متمرکز، مناسب ترین روش خرید برای مواد اولیه (ابریشم) در خوشه فرش دستباف قم می باشد. بنابراین در پژوهش حاضر مراحل انجام این روش به طور کامل ذکر گردیده است. علاوه بر این مزایا و موانع این روش نیز بیان شده و در نهایت رتبه بندی شده اند. نتایج نشان داده که روش خرید متمرکز مزایایی نسبت به خرید غیر متمرکز دارد که با انجام آن بسیاری از مشکلات تامین مواد اولیه، در خوشه حل می گردد.
۶.

بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان

تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۷۵
یکی از استراتژی های مهم در توسعه کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است که همواره در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرار گرفته است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است. اهمیت صادرات غیرنفتی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی کشورها همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم، مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی شناخت و بررسی میزان تاثیر گذاری موانع موثر بر صادرات غیر نفتی و ارائه راه کارهای مناسب می تواند به رشد صادرات کمک نماید. در این مطالعه به بررسی موانع توسعه صادرات خرما در جنوب استان کرمان به عنوان یکی از مهمترین مناطق تولیدکننده خرما پرداخته شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 80 پرسشنامه جمع آوری شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل عاملی از طریق نرم افزارspss21 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد، جمعا چهار عامل حدود 73 درصد موانع توسعه صادرات خرما را تبیین مینمایند که بیشترین مقدار ویژه مربوط به عامل کمبود دانش و آگاهی می باشد که حدود43 درصد موانع صادرات را در جنوب استان کرمان به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب عوامل سیاست گذاری، زیرساختی و مالی در مراتب بعدی قرار گرفتند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳