pure life

pure life

pure life, Volume 2, Issue 4, Winter 2016

مقالات

۱.

Management in Quran

تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۶۲
This paper intends to give acquaintance of the Holy Quran perspectives on it rules. Customs plus societies are the points of focus in the paper with the aim of discovering their ideology of management. According to Muslims, natural belief, happiness and sorrow are to be the most important feelings in individuals and they must be experienced; hence, they need to be moderately managed. The Holy Quran provides various methods for managing human feelings. Muslims universally have a belief that the Quran is their ultimate source of knowledge. Muslims learn from the epistemology of the Quran how awareness is analyzed and managed. According to Islamic management, Islam not only covers the private life of individuals but also guides daily human activities (Fábos & Isotalo, 2014).
۲.

A Good Friend in Islam

تعداد بازدید : ۸۰ تعداد دانلود : ۵۳
Through this paper, the need of a good friend has been discussed by taking evidence from Islamic sources. This evidence then is further reinforced through the discussion of sociological, cognitive and psychological research findings. The introduction of this paper briefly sheds light on how Islam is a complete code of life and how friends have played an important role in expanding and sustaining this code. Furthermore the introduction shortly discusses the need for friends as identified via contemporary sociological research. The main theme of the presents references from the Holy Quran and Sunnah through which the need of having and being a good friend in human life is critically explored. Lastly, conclusion of the paper sums up the discussion and presents recommendations through which the element of friendship can be effectively incorporated in one’s life.
۳.

İdareci ve İdare Edilenler Arasındaki İlişki

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۸
nsan, tabiatı gereği toplu olarak yaşar. Hayvanlar tabiatta kendi ihtiyaçlarını tek olarak karşılaya bilme özelliğine sahiptirler. Ama insan bütün ihtiyaçlarını kendi başına karşılayamaz. Dolayısıyla yardımlaşmaya, birlikte yaşamaya muhtaçtır. Bir arada yaşama, ihtiyacına dayalı olarak yerleşim birimleri ve şehirler kurulur. Dünya âleminde, insanların hedef ve istekleri mutlaka başkaların hedef ve istekleriyle çelişki gösteriri. İnsanlar kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya ve onları tahakkuk ettirmeye başlarsa, aralarında kavgalar çıkar. Herkes kendisini haklı, başkasını haksız görür. Camiadan huzur ve nizam denen bir şey kalmaz. Böyle bir toplulukta, insanlar için tayin edilmiş ulvi dereceler kesp edilmez, gazabın hâkim olduğu yırtıcı hayvanların sıfatlarına bürünmüş kimseler menfaatleri ardınca giderler. Bu durum, her tolumda bir hâkim ve idarecinin olmasını zaruri kılmaktadır. Hz. Ali bu ihtiyacı, “her toplumda ister iyi ister şer olsun bir amire ihtiyaç vardır.” Diye beyan etmiştir.
۴.

HƏYA DİNİ VƏ MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRİMİZ KİMİ (Hədisi-şəriflər və atalar sözləri kontekstində)

تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۶۱
Azərbaycan xalqının milli-mədəni dəyərləri arasında, mentalitetində abırlı olmaq, həyalı olmaq, həyanı qorumaq özünəməxsus yer tutur. Hələ qədim zamanlardan azəri türkləri öz ismətliliyi, abırlı, həyalı olması ilə tanınmış, həyasına, ismətinə xələl gətirməkdənsə, ölməyi üstün tutmuşlar. İstər qadın olsun, istərsə də kişi öz həyasını, abrını, ismətini qorumağa çalışmış, bu yolda ölümə getməkdən belə çəkinməmişlər. Şifahi xalq ədbiyyatında-nağıllarda, bayatılarda, dastanlarda bu mövzuya tez-tez toxunulmuş, ən önəmli mövzulardan birinə çevrilmişdir.
۵.

DİNİN MƏDƏNİYYƏT ÜZƏRİNDƏ TƏSİRİ (əxlaqi və mədəni)

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۴۶
Tarix boyu hər cəmiyyət öz zaman və məkan şərtlərinə görə həyat yaşamışdır. Yaşadıqları müddətdə həyatlarını maddi və mənəvi baxımdan inkişaf etdirməyə çalışmışlar. Hər cəmiyyət təbii olaraq, böyümək, inkişaf etmək və irəliyə getmək istəyər. Tarix boyunca bəzi cəmiyyətlərin digərlərinə nisbətən daha çox yol qət edib, iz qoyduqlarını görmək olar. Bir cəmiyyətin inkişaf edib mədəniyyət yaratması çox vacib bir mərhələdir. Heç şübhə yoxdur ki, din sivilizasiyanı zənginləşdirir və daha da gözəlləşdirir. Əlbəttə belə də deyil ki, hər bir din özü ilə bəşərin mədəniyyətinə zidd bir mədəniyyət gətirir. Əksinə hər bir din müəyyən dəyərlər yaradır və ya onları açıqlayır. İslam dininin dünya mədəniyyətindəki əvəzolunmz təsirləri vardır. Bu məqalədə elə onun bəzi təsirlərini araşdırırıq.
۶.

La culture et la civilisation islamique et la mode de vie islamique

تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۴۲
Regardant aujourd'hui la vie modernisée, dont beaucoup d'entre nous ont perdus leur indentification islamique, en se laissant à la civilisation satanique qui envahit le monde entier de nos jours, nous avons profité de donner une initiation sur la vie et la civilisation islamique qui ne peut jamais être séparée de la foi en Allah et Son Messager. Qu'Allah fasse que cela soit la cause d'un changement dans notre vie.