جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال اول پاییز 1397 شماره 3

مقالات

۱.

تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر نظام ارجاع و پسخوراند پزشکان بعدازطرح تحول در شهرستان بوکان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۸۳
هدف از این تاثیر اجرای طرح تحول سلامت بر نظام ارجاع و پسخوراند پزشکان بعد از طرح تحول سلامت در بوکان می باشد. بر اساس نوع مطالعه، روش اجرای طرح در مطالعه کیفی مورد پژوهی با مصاحبه نیمه ساختارمند می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های امار توصیفی و کمی سازی تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. جامعه پژوهش پزشکان مراکز سلامت و بیمارستان قلی پور بوکان بود که تعداد آنها 20 نفر بودند که با توجه به محدود بودن حجم جامعه نمونه گیری بصورت کل شمار انجام گرفت. با توجه به یافته های پژوهش طرح تحول سلامت بر نظام ارجاع تاثیر مثبت گذاشته البته این تاثیر بسیار چشمگیر نیست و موجبات رضایت کامل پزشکان را فراهم نکرده است همچنین طرح تحول سلامت بر پسخوراند تاثیر مثبت داشته اما این تاثیر به اندازه ای نبوده که ضعف های موجود را پوشش بدهد لذا عدم پسخوراند یا پسخوراند نامناسب در بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان وجود دارد. و طرح تحول سلامت بر آن تاثیر بسیار کمی داشته است. بنابراین می توان بیان کرد که طرح تحول سلامت بر افزایش کمی میزان ارجاعات افزوده اما نتوانسته بر کیفیت تاثیر بگذارد و همچنین عدم بهبود مناسب پسخوراند را می توان در عدم توانایی این مراکز در ارتباط و هماهنگی بین سطوح مختلف ارجاع دانست به نظر می رسد با وجود تغییر اندک در میزان پسخوراند اما مراکز در بهبود وضعیت پسخوراند پزشکان موفقیت چندانی بدست نیاورده اند و میزان پسخوراند بسیار پایین می باشد.
۲.

تبیین اجتماعی سیاست های آموزش عالی با تأکید بر توسعه پایدار در ایران

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۴۰
نظام آموزش عالی و نیروی انسانی متخصص، نقشی کلیدی در توسعه پایدار هر جامعه ای ایفا می کند. دانشگاه ها باید به عنوان مکان های تحقیق و مطالعه برای توسعه پایدار تلاش کنند و آموزش عالی باید بتواند بهترین راه بهره برداری از منابع و امکانات محدود را کسب کند. آنچه در نظام آموزش عالی در مسیر توسعه پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است سیاست ها، کیفیت محصولات و بروندادهای نظام آموزشی است. الگوواره سنتی توسعه رشد اقتصادی به هر قیمتی است در حالیکه در الگوواره جدید(پایداری)، رشد کیفی با توجه به محیط زیست و عدالت اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. به دنبال حصول آموزش عالی به دلیل ضریب تأثیر بسیار بالای خود در آگاهی بخشی و ارتقای قابلیت های مورد نیاز افراد جامعه، ظرفیت لازم برای آغاز جنبش توسعه پایدار را دارد. بدین ترتیب، با ظهور الگوواره پایداری و تغییر فرضیات بنیادین، نظام های آموزش عالی نیز باید ساختارهای خود را در تمام بخش ها به ویژه در حوزه آموزش با شرایط جدید منطبق نمایند. هدف این مقاله بررسی نقش سیاست های آموزش عالی در تحقق برنامه های توسعه پایدار می باشد. در این مقاله مفاهیم توسعه پایدار، ابعاد و اصول توسعه پایدار، ابعاد توسعه پایدار، آموزش عالی و توسعه و در نهایت نقش سیاست های آموزش عالی در توسعه پایدار ارایه شده است.
۳.

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و نظام تحول اداری سازمان امور مالیاتی استان آذربایجان غربی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۶۶
فرهنگ، ابزاری قوی در تغییر طراحی شده و منظم در سا زمان ها تلقی می شود. بدین جهت هدف پژوهش حاضر بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تحول نظام اداری سازمان امور مالیاتی آذربایجان غربی می باشد.در این مقاله با نگاه مثبت بر فرهنگ سازمانی، آن مفهومی از فرهنگ مد نظر می باشد که سازمان ها در پی تثبیت آن هستند، و در قالب مکتوب و نانوشته به دنبال آن می باشند. در این پژوهش سعی شده است ابعاد فرهنگ را بررسی و نقش آن را در تحول نظام اداری بررسی شود روش پژوهش توصیفی- همبستگی از شاخه میدانی بوده و نمونه پژوهش 213 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی که ترکیبی از مدیران و سایر کارکنان می باشد را در بر می گیرد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند در این پژوهش به منظور تبیین روابط بین متغیرها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد و تحول اداری، استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بین ابهام گریزی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار و جود دارد .بین فاصله قدرت و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت ومعنادار و جود دارد .بین مردگرایی زن گرایی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بین جمع گرایی فردگرایی و نظام تحول اداری در امور مالیاتی استان آذربایجان غربی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.