جهان نوین

جهان نوین

جهان نوین سال اول تابستان 1397 شماره 2

مقالات

۱.

بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی تحول آفرین در میزان افزایش رضایت کارکنان اداره بازرگانی بوکان

تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۸۳
موضوع مورد بررسی در این تحقیق بررسی رابطه بین سبک های مدیریتی تحول آفرین با رضایت شغلی کارکنان در اداره بازرگانی شهرستان بوکان می باشد. جامعه آماری نیز کارمندان ادره بازرگانی شهرستان بوکان که از بین انها 60 نفر هستند که به روش تصادفی انتخاب شده اند. موضوع مورد بررسی از نوع همبستگی می باشد و مقیاس های به کار رفته نیز فاصله ای می باشند در این پژوهش از پرسش نامه رضایت شغلی و رهبری تحول آفرین (باس و آولیو 1997) استفاده شده است. و در جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات از روش آماری توصیفی و آمار استباطی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین سبک های رهبری تحول آفرین با رضایت شغلی در سطح معنی داری 05/0 معنی دار بود و فرضیه اصلی تایید شد در حالی که بین فرضیه های فرعی از 3 فرض موجود دو فرض مورد تایید واقع گشت و یک فرض رد گردید.
۲.

بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نور بوکان با عملکرد اداری آنان

تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۴
هدف ازاین پژوهش تبیین رابطه رضایت شغلی کارکنان دانشگاه پیام نوربوکان باعملکرداداری آنان نوربوکان می باشد.جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه پیام نورمرکزبوکان تشکیل داده اند.ازاین روبه روش نمونه گیری تصادفی تعداد30نفراز کارکنان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.به منظورجمع آوری داده هاازپرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون )وپرسشنامه رضایت شغلی استفاده شد داده های جمع آوری شده، به دو شیوه توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،) تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل ازیافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی کارکنان با عملکرداداری رابطه معناداری وجوددارد همچنین بین عوامل درون سازمانی رضایت شغلی و نظم و انضباط کارکنان در کار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل برون سازمانی رضایت شغلی واحساس مسئولیت کارکنان درکار رابطه معناداری وجود ندارد. بین عوامل عوامل مربوط به شغل و همکاری در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بین رضایت شغلی و بهبود درکار در کار کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییر ،کاهش وافزایش یک متغیر بر دیگری تاثیرگذاراست.
۳.

بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی در میان کارکنان بانک کشاورزی

تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۳۰
نیروی انسانی از مهم ترین سرمایه های یک سازمان می باشد. نیروی انسانی ماهر و متعهد از عوامل اثربخشی سازمان در سطوح مختلف می باشد. افرادی که دارای هوش هیجانی مطلوب هستند، قادر به کنترل تنش ها و برقراری روابط مناسب با سایرین در محط کار می باشد. چنین افراد از تمام تلاش خود برای بهره وری سازمان استفاده می کنند که فرجام آن به تعهد سازمانی کارکنان می انجامد. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی می باشد. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک کشاورزی بوکان می باشد. نوع روش تحقیق کاربردی، پیمایشی و همبستگی است. روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار spss شد. بسته به سوالات و فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل یافته ها استفاده شد. یافته نشان می دهد که بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه آماری معنادری وجود دارد. هچنین یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و ابعاد تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) رابطه آماری معناداری وجود دارد. به نحوی که با افزایش هوش هیجانی کارکنان تعهد سازمانی در ابعاد مختلف آن افزایش می یابد.
۴.

بررسی تاثیراتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
طی سالیان اخیر موج استفاده و بهره گیری از سیستمهای اتوماسیون اداری کشور مار افراگرفته است و بسیاری از سازمانها، تمایل زیادی برای بهره گیری و استفاده از این سیستمها از خود نشان می دهند و حاضرند مبالغ کلانی را جهت استقرار و بکارگیری این سیستمها صرف نمایند اما باید بررسی نمود که چنین سیستم های اطلاعاتی تاچه اندازه توانسته به مدیران سازمانها در بهبود تصمیم گیری کمک نماید وآیا توانسته چنین سیستمهایی انتظارات مدیران را در تصمیم گیری ها براورده نماید. هدف اصلی ازاین تحقیق بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران (استانداری آذربایجان غربی و حوزه ستادی) می باشد. روش تحقیق علی – مقایسه ای می باشد .ونتایج حاصل از تحقیق نشان داد که سیستم اتوماسیون بر افزایش صحت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر بهنگام بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد . سیستم اتوماسیون بر اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیر دارد. و شواهدی بررد فرضیه های چهارگانه مذکور وجود نداشت.
۵.

اهمیت مدیریت خانواده دراسلام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۵۶
مدیریت خانواده، با همه محدودیت و کوچکی، ابعاد گوناگونی دارد؛ همانند ابعاد بسیار مهم اخلاقی، تربیتی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و بهداشتی. این ابعاد در روابط حاکم بر زن و شوهر و سایر اعضای خانواده وجود دارد و تدبیر امور خانواده در این جنبه ها، ظرافتها و دشواریهای خاصی دارد و این مسئله نیز تأکیدی است بر ضرورت و اهمیت مدیریت اصولی و درست در خانواده.تدبّر در معیارهایی که اسلام در گزینش همسر بیان کرده است و نیز اوصافی که برای زنان و مردان شایسته برشمرده است، ما را به ضرورت و اهمیت مدیریتی شایسته در عرصه خانواده رهنمون می سازد. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سامان یافته در پی تبیین این مساله از نگاه دینی است.و به منظور جمع آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. از این رو در پژوهش حاضر به بررسی اهمیت مدیریت در خانواده از دیدگاه اسلام می پردازیم.
۶.

چهارچوب اصول اخلاق کار اسلامی با تاکید بر سنت نبوی

تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۹۲
مسئله ی اصول اخلاقی کار و سیستم های ارزشی تداعی شده با کار در هفت دهه ی گذشته ی توجه محققان را به خود جلب کرده است. یشتر بحثها درباره ی این موضوعات بسته به مشارکت یهودی – مسیحی ها بوده و تا حد زیادی در جوامع غربی غربی انجام پذیرفته است. علی رغم این حقیقت که بسیاری از ادیان و گروههای نژادی دیگر پیشرفت های اقتصادی و رفاهی چشمگیری در طول بخشی از تاریخشان داشته اند , به طور کلی مشارکت آنها در ادبیات مدیریت و گفتمان و مقاله های اصول اخلاقی کار نادیده گرفته شده است. دیدگاه اسلام در خصوص کار و ملاحظات اخلاقی یا به درستی درک نشده است و یا به طور گسترده ای در زمینه مطالعات سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته است. با در ذهن داشتن جمله بالا , این مقاله مفهوم اصول اخلاقی کار در سنت نبوی را تحلیل و بررسی می کند. گرچه حدیث عاملی برای فهم قرآن است , با این وجود تحقیق کنونی در درجه اول روی حدیث با جدا سازی مفهوم اصول اخلاقی کار در چارچوب حدیث از قرآن تمرکز می کند. برای رسیدن به این هدف، برخی ویژگیها و نگرشهای را بررسی می کند که در اصول اخلاقی کار اسلامی مهم هستند مانند نگرش نسبت به ثروت، نگرش نسبت به زندگی، نگرش نسبت به زمان و نگرش نسبت به اوقات فراغت. از این طریق به این نتیجه می رسد که مفهوم اصول اخلاقی کار وقتی به درستی تحلیل شود بخش و جزئی از سنتهای اسلامی است بویژه از میان سنت های حدیث و در محل کار می تواند به این هدف نائل شود همانند مواردی در سنت های مسیحی – یهودی.
۷.

اثربخشی اصول اخلاق کار اسلامی بر نتایج کار در سازمان

تعداد بازدید : ۱۳۹ تعداد دانلود : ۹۹
این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اخلاق اسلامی کار بر نتایج کار (رضایت شغلی، تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان) انجام شده است. به منظور انجام پژوهش نمونه ای 49 نفره، از کارمندان ده موسسه اسلامی که در زمینه سرمایه گذاری مالی در سطح خرد فعالیت دارند، در محله دمک، جاوا مرکز اندونزی انتخاب و استفاده شده است. این آزمایش تجربی نشان می دهد که اخلاق اسلامی کارتاثیر مثبت و معنی داری بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد. اما دلیلی بر وجود اثر معنی دار قصد ترک سازمان و رها کردن شغل داشته باشد، یافت نشد. براین اساس، شروط و پیشنهادهای برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته شده است.
۸.

تاثیر اخلاق کار اسلامی بر عدالت سازمانی

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۴
هدف این پژوهش بررسی تاثیر اخلاق کار اسلامی بر ادراک عدالت در میان کارمندان موسسات مالی در کشور اندونزی می باشد. مفهوم عدالت سازمانی سه بعد ، تحت عنوان عدالت نوزیعی ، عملی و تعاملی متقابل را در بر می گیرد. نمونه ها شامل 370 نفر از کارمندان موسسات مالی اسلامی در ناحیه جاوا در اندوزی می باشد. نتایج نشان داد که اخلاق کار اسلامی اثر مثبتی بر هر سه بعد عدالت سازمانی دارد. در نهایت برای تحقیقات آینده کاربردها ، محدودیت ها و پیشنهاد های در زمینه عدالت سازمانی ارایه شد و مورد بحث قرار گرفت.