پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی سال دوازدهم تابستان 1396 شماره 46

مقالات

۵.

بررسی اثربخشی مداخله روانی- اجتماعی بر انتقال توجه، حافظه کاری و برنامه ریزی کودکان طیف اوتیسم با عملکرد بالا

۸.

تأثیر آموزش مهارت مدیریت هیجان منفی بر باورهای غیرمنطقی والدین کودکان اوتیسم

۱۰.

نقش نظریه ذهن و کفایت هیجانی در نشانه های اضطراب اجتماعی با توجه به نقش میانجی کفایت اجتماعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹