زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال هشتم پاییز و زمستان 1395 شماره 28 و 29

مقالات

۳.

بررسی تطبیقی آموزه های دینی

۹.

تحلیل و تطبیق عشق از نگاه حافظ، مولوی و ابن فارض

۱۱.

حکمت اشراقی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱