پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی سال ششم زمستان 1395 شماره 4

مقالات

۱.

ارائه راهبردهای فردی و سازمانی مؤثر در سلامت کارکنان: نقش تعادل زندگی-کار

۲.

ارائه مدل کسب وکار الکترونیکی صنعت بانکداری کشور با استفاده از روش شناسی پژوهش آمیخته

۳.

پیش بینی موفقیت سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی با رویکرد تلفیقی دیمتل فازی و روش میانگین وزنی فازی

۴.

بررسی تأثیر بطالت اجتماعی ادراک شده همکار، عواطف منفی و عدالت سازمانی ادراک شده بر بطالت اجتماعی کارکنان اداره کل مالیات های غرب تهران از طریق تعهد سازمانی

۵.

ارائه الگویی برای تحلیل رفتار کاربران شبکه های اجتماعی با استفاده از روشهای داده کاوی: مطالعه موردی یک شبکه اجتماعی در ایران

۶.

نظام مند کردن انتخاب ابزار های تصمیم گیری با تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

۷.

طراحی مدل ارتقای کیفیت خدمات در مراکز آماری (مورد مطالعه : مرکزآمارایران)

۸.

رابطه بین جدایی - تفرد با رضایت شغلی در دو گروه از مدیران بومی و غیر بومی استان گیلان

۹.

تأثیر ارزش های مصرف بر قصد خرید (مورد مطالعه همراه اول و ایرانسل)

۱۰.

ارتقاء عملکرد نوآورانه کسب و کار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲