مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی

مطالعات حسابداری و حسابرسی سال سوم تابستان 1393 شماره 10

مقالات

۱.

حسابداری مدیریت و نظام راهبری شرکتی

تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۵۰۹
فرایند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار، پیشرفت های فن آوری ، آزادسازی بازارهای مالی و معاملات و سایر اصلاحات ساختاری و حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی، افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات، سهامداران را با این چالش مواجه کرده است، که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت ها، بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شود. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفای مسئولیت و پاسخگویی شرکت ها و حمایت از حقوق سهامداران، باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این ابزارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است که غایت آن دستیابی به ارتقای انصاف، شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی است. در این مقاله، ابعاد مختلف تئوری نمایندگی در نظام راهبری شرکتی به چالش کشیده می شود و سپس تحلیل می شود که چگونه حسابداری مدیریت در قالب نظام راهبری شرکتی تعریف می شود. با این تفاسیر، تکنیکهای حسابداری مدیریت استراتژیک را می توان به نحوی تعدیل کرد تا رویه های بهتر نظام راهبری شرکتی را نیز در خود جای دهند.
۲.

برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس

تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۶۰۹
نقش حسابرس در جامعه، اعتبار دهی به صورت های مالی است. اگر سرمایه گذاران به استقلال حسابرس ها شک نمایند، صورت های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. این پژوهش مبتنی بر پرسشنامه، نحوه برداشت سرمایه گذاران ایرانی را از سه عامل تهدیدکننده استقلال تحت عنوان روابط حسابرس و صاحبکار بررسی می نماید. این روابط عبارت اند از: ارائه مشترک خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، وابستگی اقتصادی شرکت حسابرسی به صاحبکار و روابط بلندمدت بین حسابرس و صاحبکار می باشند. اطلاعات دریافت شده از سرمایه گذاران با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن هستند که وابستگی اقتصادی به شرکت صاحبکار، ارائه خدمات غیر حسابرسی و روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار، از دید سرمایه گذاران به عنوان تهدیدهای با اهمیت بر استقلال حسابرسان محسوب می شوند.
۳.

بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد بازدید : ۲۷۹ تعداد دانلود : ۱۹۷
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر محافظه کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به این منظور 78 شرکت در این حوزه در بازه زمانی سالهای 1387-1390 مورد مطالعه قرار گرفته اند. متغیر های وابسته این پژوهش عبارتند از انتشار به موقع صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی شده و انتشار به موقع عملکرد سه ماهه و تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی سالانه و متغیر مستقل این پژوهش محافظه کاری ( به روش گیولی و هاین ) و متغیر های کنترلی عبارتند از اندازه شرکت و نسبت بدهی و مالکیت مدیریتی می باشد و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این موضوع است که محافظه کاری بر انتشار به موقع عملکرد صورتهای مالی تاثیر دارد و لی بر انتشار به موقع صورتهای مالی میان دوره ای و تشکیل به موقع مجمع عمومی عادی عادی سالانه تاثیر ندارد.
۴.

مقایسه توانایی سود عملیاتی، جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی در پیش بینی جزیان های نقد عملیاتی آتی شرکت ها

تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۲۷۱
پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریت های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند.هدف از این مقاله بررسی توانایی سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی، مجموع اقلامی تعهدی و اجزای اقلام تعهدی در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی می باشد. از این رو اطلاعات 96 شرکت تولیدی طی دوره زمانی 1382-1389 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با اجرای الگوی رگرسیون خطی چندگانه به صورت داده های تابلویی اقدام به ارائه الگوی رگرسیونی مناسب شد. نتایج نشان می دهد که سود عملیاتی، جریان وجه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی در پیش بینی جریان وجه نقد عملیاتی آتی موثر می باشند.
۵.

مروری بر ادبیات سرمایه فکری

تعداد بازدید : ۸۳۶ تعداد دانلود : ۳۵۳
امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی های معنوی، سرمایه های علمی، سازمان های علمی، سازمان های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی های اطلاعاتی و غیره تشخیص داد. این اصطلاحات و واژه های دیگر از این دست، جزئی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان ها شکل گرفته و ارزشهای جدید اقتصادی را تشریح می نماید. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش افراد وابسته می باشد.دراین نوشته ابتدا سرمایه فکری را معرفی و سپس به بررسی اهمیت آن درسازمانها وهمچنین مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم.
۶.

تغییرات سود سهام و عملکرد سودهای آتی

تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۱۹۵
از موضوعات مهمی که در فرضیه علامت دهی سود سهام مورد توجه قرار گرفته، رابطه مثبت تغییرات سود سهام با تغییرات سود های آتی و سودآوری آتی واحد تجاری بوده که در تحقیق حاضر به آن پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع از مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی استفاده شده است. دوره مورد بررسی از سال 1380 تا پایان سال 1391 می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییرات سود سهام حاوی اطلاعات مفیدی در مورد تغییرات سودهای آتی نیست و تغییرات سودآوری آتی واحد تجاری با تغییرات سود سهام دارای رابطه منفی است ولی این رابطه معنادار نیست.
۷.

مروری بر مفهوم کیفیت سود و ابهام موجود در تحقیقات آن

تعداد بازدید : ۴۴۳ تعداد دانلود : ۲۴۸
در این مقاله ما به مروری کلی در رابطه با مفهوم کیفیت سود، پرداخته ایم . تعاریف موجود و جهت گیری های تحقیقاتی کیفیت سود را ارائه کرده و در نهایت ابهام موجود در این گونه تحقیقات را بیان می کنیم . نتایج بدست آمده این موضوع را نشان می دهد که از آنجایی که تعریف دقیقی از خود سود وجود ندارد، نمی توانیم تعریف دقیقی از مفهوم کیفیت سود داشته باشیم و به تبع نمی توانیم معیار اندازه گیری دقیقی برای آن در نظر بگیریم. همین امر باعث به وجود آمدن ابهام اساسی در تحقیقات کیفیت سود می گردد. ابهام مذکور به این ترتیب است که با توجه به اینکه معیار اندازه گیری دقیقی برای کیفیت سود وجود ندارد ، ممکن است با استفاده از معیار های مختلف به نتایج متفاوتی دست پیدا کنیم، در نتیجه نمی توان به صورت مطلق بیان کرد که شرکت، دارای کیفیت پایینی (بالایی) از سود است، به این علت که ممکن است با معیاری دیگر به نتایج معکوسی دست یابیم . در ادامه به تفکیک به هر یک از موارد فوق پرداخته خواهد شد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷