فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی

فرهنگ مشاوره و روان درمانی سال ششم تابستان 1394 شماره 22

مقالات

۱.

مقایسه سبک های هویت در سه گروه معتادان، ترک کنندگان اعتیاد و افراد سالم در شهرستان خرم آباد

۲.

اثربخشی درمان مرور زندگی بر اضطراب مرگ و رضایت از زندگی زنان سالمند ساکن شهر تهران

۳.

پیش بینی میزان عزت نفس ، خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس شیوه های فرزند پروری و الدین با همایندی خودمتمایزسازی آنان

۴.

اثربخشی آموزش مثبت نگری در افزایش کیفیت زندگی با تأکید بر قرآن و آموزه های اسلامی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷