علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی (دانشگاه آزاد شوشتر)

علوم اجتماعی شوشتر سال چهارم زمستان 1389 شماره 11

مقالات

۲.

بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی:روستاهای باغستان و برون - شهرستان فردوس)

۴.

چالش ها و فرص تهای توسعه پایدار در شوشتر

۶.

بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان)

۷.

بررسی پیامدهای اجتماعی نازایی بر خانواده در شهر اصفهان

۸.

بررسی جامعه شناختی نقش سرمایه فرهنگی در بازتولید طبقه اجتماعی در بین مردان 40 تا 50 ساله شهر بندر عباس در سال 1388

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴