Issues in Language Teaching

Issues in Language Teaching

Issues in Language Teaching (ILT), Vol. 4, No. 1, June 2015

مقالات

۱.

مقاله به زبان انگلیسی: ارزیابی نمونه فعالیت ها و گسترش تفکرات مرتبه بالاتر از طریق هوش چندگانه و بازخورد از طریق گفتگو (Portfolio Assessment and the Enhancement of Higher Order Thinking through Multiple Intelligence and Dialogic Feedback)

کلید واژه ها: هوش چندگانه ارزیابی نمونه فعالیت ها مهارت های تفکر مرتبه بالاتر بازخورد از طریق گفتگو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۹
تاکید حال حاضر برمهارت های تفکر مرتبه بالاتر ، بسیاری از مدرسان زبان های خارجی را بر آن داشت که به بررسی تاثیر ترکیب روش های گوناگون تدریس و ارزیابی بر افزایش مهارت های تفکر بپردازند. در پاسخ به این نیاز رو به رشد برای مطالعه تاثیر راهبردهای مختلف تدریس بر مهارت های تفکر مرتبه بالاتر، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیری که ادغام ارزیابی نمونه فعالیت ها، هوش چندگانه، و بازخورد از طریق گفتگو بر پیشرفت یادگیری مهارت ای تفکر مرتبه بالاتر می تواند داشته باشد انجام شد. برای این منظور، چهل زبان آموز سطح پیشرفته در دو کلاس به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند که در گروه کنترل ، روش تدریس بر اساس بررسی مستمرنمونه فعالیت های نوشتاری و در گروه آزمایش بر اساس ادغام بازخورد از طریق گفتگو و بررسی مستمر فعالیت های نوشتاری مبتنی بر هوش چندگانه بود. نتایج این تحقیق نشان داد فراگیران در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پیشرفت بیشتری در یادگیری مهارت های تفکر مرتبه بالاتر داشتند. این یافته ها لزوم درنظرگرفتن هوش غالب زبان آموزان را به عنوان یک معیار برای انتخاب فعالیت های کلاسی و ارائه بازخورد از طریق گفتگو برای ارتقای مهارت های تفکر مرتبه بالاتر مورد تاکید قرار می دهند.
۲.

مقاله به زبان انگلیسی: هوش های چندگانه دانشجو-معلم های زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ایرانی و اتکا به نفس آنها: الگوها و روابط (Iranian EFL Student-Teachers’ Multiple Intelligences and Their Self-Efficacy: Patterns and Relationships)

کلید واژه ها: اتکا به نفس هوش های چندگانه دانشجو - معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
امروزه٬ هم راستا با گرایش های آموزش زبان که به دنبال نهادینه کردن فعالیت های آموزشی و آزمون سازی دانشجو محور هستند٬ پذیرش بیشتری در مورد تفاوت های فردی و هوش های چندگانه دانشجویان وجود دارد. همچنین٬ اتکا به نفس یکی از عوامل تعیین کننده موفقیت افراد تقریبا در هر بافتی می باشد. با فرض اینکه نمایه های هوش های چندگانه در تعامل با اتکا به نفس معلم ها به صورت مشترک ممکن است میزان بهره وری و کارآیی آموزشی معلمان را شکل دهند٬ این مطالعه به بررسی رابطه بین هوش های چندگانه دانشجو-معلم های زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی و اتکا به نفس آنها پرداخته است. در این راستا، سی و پنج دانشجو-معلم زن و مرد زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در موسسات خصوصی زبان ارومیه پرسشنامه های هوش های چندگانه مک کنزی (1999) و مقیاس اتکا به نفس معلمان (چانن-موران و ولفلک-هوی٬ 2001) را تکمیل کردند. در مجموع رابطه قوی مثبتی بین هوش های چندگانه و اتکا به نفس دانشجو-معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارج حاصل شد. مقدار مجذور آر (R Square)در تحلیل رگراسیون نشان داد هوش های چندگانه اتکا به نفس معلمان را تعیین می کند و هوش درون-فردی در تعیین اتکا به نفس این معلمان نقش محوری دارد. بعلاوه بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین و محبوب ترین توانایی٬ هوش های درون-فردی و وجودی بودند. در مورد زیرمجموعه های اتکا به نفس٬ دانشجو-معلمان نشان دادند که در مقوله های مشارکت دانشجو و راهبردهای آموزشی اتکا به نفس بیشتری دارند. بر اساس این مطالعه پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی هوش های چندگانه برای معلمان تهیه و تدوین گردد و از این اصول در جهت تقویت و ارتقای کیفیت ارائه مواد درسی توسط معلمان بهره گرفته شود.
۳.

مقاله به زبان انگلیسی: تاثیر تفاوت های فردی بر روی کاربردشناسی میان زبانی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در گفتمان سازمانی (The Impact of Individual Differences on the Interlanguage Pragmatics of Iranian EFL learners in Institutional Discourse)

کلید واژه ها: گفتار تفاوت های فردی کاربردشناسی میان زبانی گفتمان سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
این پژوهش تاثیر تفاوت های فردی همچون مهارت زبانی، جنسیت و سن بر روی کاربردشناسی میان زبانی فراگیران(زبان آموزان) ایرانی زبان انگلیسی در گفتمان سازمانی مخصوصاً توانایی آنان در بازشناسی و ارزیابی اشکالات کاربردی و دستوری در وضعیت گفتاری «درخواست و عذرخواهی» را بررسی می کند. به این منظور، 187 دانشجوی EFL زبان انگلیسی در سه سطح دانشگاهی لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در این پژوهش مشارکت کردند. گردآوری داده ها به صورت مقطعی برای تجزیه و تحلیل ارتباط بین متغیرها و گفتار که توسط زبان آموزان در سطوح مختلف مهارتی بازشناسی شده و مورد سنجش قرار گرفته اند، انجام شده است. سه روش تحلیل واریانس تفاوت های کمی را بین سه گروه براساس تفاوت های فردی نشان داد. علاوه براین، تحلیل عمیق آیتم های آزمون نشان داد که زبان آموزان در سه سطح مهارتی، اشکالات دستوری را به صورت جدی تر از اشکالات کاربردی تشخیص داده و ارزیابی کرده اند. نتایج، اطلاعات توسعه ای و کیفی در مورد ویژگی های شناختی و فردی را به تبع اطلاعات کاربردی آشکار کرد. یکی از الزامات قابل توجه آن است که در هر گونه توضیحی از توسعه توانش کاربردشناختی، تفاوت های فردی که بین مراحل شناخت و هدف همچون تولید، ایجاد شده باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه براین، مهارت زبان شناختی نه تنها برای زبان آموزان ضرورت دارد، بلکه دستیابی به مهارت کاربردی نیز مهم است.
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: عبارت متمم ساز: موضوع پرسشواره های درونه شدگی زبان انگلیسی (Complementiser Phrase: The Case of English Wh-Embedded Clauses)

کلید واژه ها: عبارت متمم ساز وارونگی فعل کمکی پرسش واره درونه شدگی تعمیم دهی نابجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۲
پرسشواره های اصلی زبان انگلیسی شامل عبارات متمم سازی هستند که در آنها کلمه پرسشی به جایگاه شاخص منتقل شده است. این اتفاق بدین دلیل می افتد که کلمات پرسشی زبان انگلیسی، که در اصل متمم فعل می باشند، آنقدر قوی هستند که به ابتدای جمله حرکت کنند و موجب وارونگی فعل کمکی شوند. فارسی زبانانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می گیرند با یک دشواری ناشی از تفاوتی اساسی بین دو زبان مواجه می شوند که مربوط به فراگیری قاعده وارونگی فعل کمکی در پرسشهای استاندارد زبان انگلیسی است. پس از یادگیری قاعده مذکور، احتمال زیادی وجود دارد که فراگیران این قاعده را به شکل نابجایی به پرسشواره های غیرمستقیم یا درونه شدگی زبان انگلیسی تعمیم دهند. هدف از این پژوهش بررسی دانش فراگیران فارسی زبان درمورد پرسشواره های درونه شدگی زبان انگلیسی مخصوصا هنگام تولید شفاهی این پرسشواره ها است. بدین منظور 48 زبان آموز فارسی زبان در سطح دانشگاه به عنوان شرکت کننده انتخاب شدند. یک آزمون بیان شفاهی پرسشواره های درونه شدگی زبان انگلیسی، یک آزمون ترجمه، و یک آزمون قضاوت دستوری شامل پرسشواره های درونه شدگی به عنوان ابزارهای جمع آوری داده استفاده شدند. نتایج نشان داد که فراگیران سطح متوسط پایین در تولید و بیان صحیح پرسشواره های درونه شدگی مشکلاتی داشتند. به همین شکل دشواری هایی در آزمون قضاوت دستوری مشاهده شد. همچنین دشواری هایی برای فراگیران سطح متوسط و متوسط بالا هم مشاهده شد. نتیجه اصلی در آزمون بیان شفاهی به دست آمد، جایی که تفاوت معناداری بین فراگیران در سه گروه بسندگی زبانی در مورد تولید صحیح پرسشواره های درونه شدگی زبان انگلیسی مشاهده نشد. این یافته تایید می کند که کار بیشتری پیرامون تولید شفاهی زبان انگلیسی توسط فراگیران فارسی زبان با تاکید بر پرسشواره های درونه شدگی زبان انگلیسی مورد نیاز است.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: فرهنگ و هویت: ارتباط دادن اجزای هویت ایرانیان با ابعاد فرهنگی (Culture and Identity: Linking Iranian Identity Components and Cultural Dimensions)

کلید واژه ها: بحران هویت ابعاد فرهنگی هافستد اجزای هویت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی مفاهیم علوم اجتماعی (هویت، سرمایه اجتماعی و ...)
تعداد بازدید : ۴۵۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
هویت ایرانی را نمی توان مفهومی یکپارچه در نظر گرفت. تاریخ ایران نشان می دهد که ایران ترکیبی از مدرینته/اسلام/ملیت می باشد. هافستد (2001) فرهنگ را به شش قسمت تقسیم می کند: فاصله قدرت، فردگرایی/جمع گرایی، مردسالاری/زن سالاری، گریز از عدم قطعیت، تمایل کوتاه مدت/بلندمدت، و لذت طلبی/سخت کوشی. این پژوهش قصد دارد رابطه این ابعاد فرهنگی را با هویت بررسی نماید. بر این اساس، دو پرسشنامه ابعاد فرهنگی و اجزای هویتی به تعدادی از دانشجویان ایرانی از رشته های مختلف داده شد. از تحلیل کارسپاندنس و رگراسیون چندگانه برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد ارتباط معناداری میان ابعاد فرهنگی و اجزای هویتی وجود دارد که می تواند برخی از بحران های هویتی در جامعه ایرانی را توجیه کند. در پایان، نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهایی برای کاهش بحران هویت ارائه شد.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: چالش های ترویج استقلال فراگیران زبان انگلیسی: دیدگاه معلمان زبان انگلیسی ایران (Challenges in Promoting EFL Learners' Autonomy: Iranian EFL Teachers’ Perspectives)

نویسنده:

کلید واژه ها: زبان آموزان معلمان زبان انگلیسی استقلال فراگبر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
استقلال فراگیر همواره یک مسئله بحث برانگیز میان زبان شناسان کاربردی بوده است. مطالعات متعددی به منظور بررسی برداشت معلمان و یادگیرندگان از استقلال فراگیر و همچنین امکان استقلال فراگیر انجام شده است. با وجود اهمیت استقلال فراگیر و وجود چندین مطالعه مرتبط، چالش در ترویج استقلال فراگیر در موسسات ایرانی به زعم محقق انجام نشده است. هدف اصلی این مطالعه بررسی چالش ها در ترویج استقلال یادگیرنده از دیدگاه معلمان زبان انگلیسی ایران بود. برای این کار، یک طرح تحقیق کیفی استفاده شده است. برای انجام این تحقیق ، 23 معلم زبان انگلیسی ایرانی در دانشگاه های مختلف در تهران به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری شده و از طریق تحلیل محتوا بر اساس مدل رندر تحلیل شده است. بر اساس تحلیل محتوای مصاحبه ها، سه موضوع مختلف استخراج شد. اولین موضوع مشاهده شده، چالش های مربوط به موسسه، شامل اهداف تجویزشده ، مواد و روش های ارزیابی می باشد. دومین موضوع، چالش های مربوط به فراگیر می باشد که از هفت زیرمجموعه تشکیل شده است. سومین موضوع به دست آمده، چالش های مربوط به معلم می باشد که از چهار زیرمجموعه تشکیل شده است. این یافته ها می تواند توسط معلمان، تربیت کنندگان معلمان و همچنین زبان آموزان استفاده شود. می توان نتیجه گرفت که معلمان زبان انگلیسی باید آموزش لازم دراستقلال یادگیرنده را از طریق دوره های آموزشی قبل از خدمت و ضمن خدمت ببینند.