زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال هفتم تابستان 1394 شماره 23

مقالات

۵.

مفهوم جبر و اختیار در منظومه فکری عین القضات همدانی با تأکید بر(تمهیدات، نامه ها، یزدان شناخت و لوایح) با محوریت کلامی و عرفانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
۶.

مقایسه ی مؤلفه های سبک رئالیستی و مدرنیستی (با تاکید بر داستان های کوتاه احمد محمود و مصطفی مستور)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱