زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال هفتم بهار 1394 شماره 22

مقالات

۱.

بازتاب توصیفات نجومی در دیوان منوچهری دامغانی

۴.

پیشگامان شعر معاصر فارسی و عربی؛ نیما و نازک الملائکه

۷.

کاربرد نمادین نام ها و باورهای آیینی - اسطوره ای در شعر سیاوش کسرایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱