حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 33 بهار و تابستان 1395 شماره 54

مقالات

۲.

حق دسترسی به داروهای اساسی در چارچوب موافقت نامه تریپس و چالش حمایت از حق بین المللی بشر بر سلامت

۳.

نظارت قضایی محاکم بین المللی بر شورای امنیت سازمان ملل متحد

۴.

تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل

۵.

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا

۶.

معاهدات موجد حق برای دولت های ثالث با نگاهی به ماده 36 کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات

۷.

بررسی تاریخی و تحلیلی اجرای احکام دیوان بین المللی دادگستری

۸.

اختلافات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در پرونده هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل

۹.

کاربردهای نظامی فناوری نانو از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲