مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال دهم پاییز 1394 شماره 33

مقالات

۱.

تلفیق تحلیل عاملی و تکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS) جهت رتبه بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

۲.

شناسایی رابطه علی و معلولی و رتبه بندی موانع تحقق اهداف پروژه های سرمایه گذاری مشارکتی عمومی - خصوصی (مطالعه موردی: مدل مشارکتی سازمان های توسعه ای صنعتی در ایران)

۳.

توسعه مسأله فروشنده دوره گرد برای محصولات برگشتی با استفاده از الگوریتم خفاش (مطالعه موردی شرکت وزنه)

۴.

ارائه مدل فازی جهت ارزیابی میزان بکارگیری تفکر ناب از دیدگاه تولید کننده (مطالعه موردی: شرکتهای تولید کننده کفش در تبریز)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۰۲
۵.

برونسپاری لجستیک معکوس: ارزیابی عوامل تصمیم استراتژیک با ارائه رویکرد ترکیبی SWOT و AHP خاکستری

۶.

بررسی رابطه بین منافع بکارگیری برنامه ریزی منابع سازمانی و بهبود قابلیت های ناشی از مدیریت زنجیره تأمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۷۳
۷.

مکان یابی فروشگاه زنجیره ای درکلان شهررشت باترکیب ANP و GIS

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱