پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی

پژوهش های ادبی سال دوازدهم پاییز 1394 شماره 49

مقالات

۶.

وجوه عنصر سبکی تناقض در رمان های پسامدرن فارسی (بر مبنای آثار براهنی، روانی پور، خسروی و کاتب)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶