ذهن

ذهن

ذهن تابستان 1394 شماره 62

مقالات

۱.

کارکردهای معنایی و توان منظوری جملات استفهامی قرآن کریم با توجه به نظریه «کنش گفتاری»

۲.

مبانی ادبی دلالت فرا سیاقی قرآن

۳.

سرشت مقوله بندی؛ اصول حاکم بر مقوله بندی منطقی، شباهت خانوادگی و پیش نمونه ای

۴.

مبانی معرفت شناختی اخلاق از دیدگاه خواجه افضل الدین کاشانی

۵.

تأثیر عوامل غیرمعرفتی بر معرفت در فلسفة اشراق

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶