مدیریت برند

مدیریت برند

مدیریت برند سال اول بهار 1393 شماره 1

مقالات

۱.

طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی

کلید واژه ها: بنگاه های کوچک و متوسط برندسازی بازاریابی کارآفرینانه مدل برندسازی کارآفرینانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل برندسازی کارآفرینانه در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران می پردازد. این مطالعه با درک نقش و اهمیت برندسازی کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط و با توجه به ضعف مطالعات پیشین در خصوص معرفی یک مدل برند کارآفرینانه مناسب در این بنگاه ها اجرا گردید. بدین منظور از چارچوب پژوهشی آمیخته اکتشافی در گردآوری داده ها و به منظور دست یابی به مؤلفه های برند کارآفرینانه استفاده شده است . روش پژوهش صورت گرفته در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید دانشگاهیِ بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینان و مدیران برند بنگاه های کارآفرین برتر بخش غذایی در سال 87 و 88، و در بخش کمی جامعه کارآفرینان برتر سال 87-88، معرفی شده توسط وزارت کار در صنعت غذایی می باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری ملاکی- نظری، دوازده خبره و کارآفرین برتر انتخاب شد و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 77 کارآفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کیفی مرور متون پیشین و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان، و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است که از روایی محتوای مطلوب و ضریب قابلیت اعتماد (آلفای کرنباخ) 85% برخوردار می باشد. در نهایت یافته های پژوهش حاکی از آن است که مدل برندسازی کارآفرینانه در بنگاه های کوچک و متوسط کارآفرین، متشکل از پنج مرحله شامل 1) تحلیل و ارزیابی برند، 2) انتخاب نام و هویت برند، 3) تثبیت جایگاه برند در بازار، 4) انتخاب استراتژی برندسازی و 5) حفظ جایگاه برند میان مشتریان و بازار می باشد و کار آفرین با پیاده سازی آن تلاش می کند تا ضمن تأمین ارزش مورد انتظارِ مشتری، تقویت و توسعه جایگاه شرکت و محصولات آن در سطح بازار، و ایجاد مزیت های رقابتی ماندگار، پایایی و ماندگاری کسب وکار خود را در محیط، به صورت هر چه بیشتر حفظ نماید.
۲.

توسعه روشی مبتنی بر مدل کلر جهت سنجش وجهه برند: مطالعه صنعت لوازم خانگی کوچک

کلید واژه ها: سنجش تداعی برند ارزش ویژه برند وجهه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۰ تعداد دانلود : ۱۷۵
نوع برداشت مصرف کنندگان از برندها، عامل کلیدی در برقراری ارتباط بلند مدت بین تولید کننده و مشتری است. بنگاه ها باید بدانند وجهه برند آن ها در میان برند های رقیب از دیدگاه مشتریان چگونه است تا بتوانند آن را به تصویر مورد نظر مشتری نزدیک کنند. وجهه برند نقش مهمی را در ایجاد ارزش ویژه برند ایفا می کند.از آن جایی که وجهه برند دارای ابعاد مختلف و پیچیده ای است و مشتریان نمی توانند نظرات و احساسات خود راجع به یک برند و به تبع آن انگیزه خود برای خرید را به وضوح بیان کنند، لذا باید روش مناسبی برای سنجش وجهه برند در اختیار بنگاه باشد. علی رغم اهمیت وجهه برند برای بنگاه ها، محققان بازار، یک روش منسجم را برای سنجش آن به کار نبرده اند. در این تحقیق با استفاده از مدل مفهومی کلر [1] (1993)، مفهوم وجهه برند به روشنی مشخص شده، روشی منسجم و جامع جهت شناسایی و سنجش ابعاد تشکیل دهنده آن ارائه می شود و برای تعیین اعتبار این روش، چهار برند مختلف در سه گروه محصول [2] از صنعت لوازم خانگی کوچک، در میان پرسنل خانم بیمارستان پارسیان آزموده می شود که طبق نتایج به دست آمده از تحقیق، اعتبار این روش تأیید می شود. [1] Keller [2] Product Categories
۳.

شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ)

کلید واژه ها: ارزش ادراک شده اعتماد به برند ریسک ادراک شده اثرات کشور مبدأ آشنایی با برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷۷ تعداد دانلود : ۴۶۷
عوامل متعددی بر شکل گیری قصد خرید افراد تأثیرگذار هستند. هدف این تحقیق، ارائه مدلی جامع از عوامل عمده مؤثر بر قصد خرید کالاهای خارجی مصرف کنندگان است. بدین منظور از نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و از 400 مصرف کننده در دسترس در دو منطقه شهر تهران پرسشنامه هایی تکمیل و جمع آوری شد. از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای تجزیهوتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل مرتبط با محصول یعنی آشنایی با برند، اعتماد به برند، ارزش ادراک شده از محصول و ریسک ادراک شده از محصول، بر قصد خرید مصرف کنندگان مؤثر است و در میان ابعاد مرتبط با کشور مبدأ نیز، تنها بعد شناختی دارای تأثیر معنادار بر قصد خرید مصرف کنندگان است. نوآوری این تحقیق، طراحی مدلی جدید با در نظر گرفتن متغیرهایی است که در مدل های پیشین به طور یک جا در نظر گرفته نشده است.
۴.

پیاده سازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرفکننده از برند (رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو)

کلید واژه ها: برند مدل کانو گسترش عملکرد کیفیت روانشناسی مصرف کننده از برند پار تو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۷ تعداد دانلود : ۳۲۸
افزایش روز افزون شدت رقابت در بین سازمان های تجاری باعث شده آن ها همواره به دنبال راه هایی برای ورود، بقا و رهبری بازار برآیند . حوزه برند به عنوان یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای سازمان های تجاری به شمار می آید. تحقیق حاضر با هدف دسته بندی خصوصیات برندگذاری از دیدگاه مصرف کنندگان با رویکرد مدل روانشناسی مصرف کننده از برند انجام یافته است. در این زمینه، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، پنج بعد در سطح فرد- محور مدل روانشناسی مصرف کننده شناسایی و تجزیه و تحلیل شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد و از پرسشنامه به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده شده است. لازم به ذکر است، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس پی اس اس [1] ، اکسل [2] ، گسترش عملکرد کیفیت [3] و مینی تب [4] استفاده شده است. در این فرآیند از تکنیک کانو [5] برای دسته بندی خصوصیات برند به نیازهای الزامی، عملکردی و انگیزشی استفاده گردید و سپس با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای ارضای نیازهای الزامی (که توسط خبرگان بازاریابی ارائه شده بودند) رتبه بندی گردید و پس از آن با استفاده از تکنیک پار تو 20 درصد از راهکارها که شامل ارائه خدمات قبل، حین و پس از فروش و رشد و بهبود مستمر در آمیخته بازاریابی بودند به منظور ایجاد 80 درصدی رضایت پیشنهاد شد [1] SPSS [2] Excel [3] Quality function deployment [4] Minitab [5] Kano
۵.

تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی

کلید واژه ها: قصد خرید برند ملی عوامل مربوط به برند عناصر آمیخته بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۱
با توجه به افزایش ضرورت نگاه به تولیدات ملی، پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (آگاهی برند، تصویر برند، کیفیت ادراک شده از برند) بر قصد خرید برند ملی پرداخته است. همچنین، اثر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب (پیشبردهای فروش مالی و غیرمالی، تبلیغات و قیمت گذاری) بر عوامل مربوط به برند مذکور نیز بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در مناطق 1 الی 5 تهران بوده اند که برای جمع آوری نمونه از روش نمونه برداری احتمالی طبقه ای نامتناسب استفاده شده است. برای اندازه گیری اثرات مذکور، 7 رده محصول مشتمل بر 19 برند مورد نظر قرار گرفته و 432 پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS19 و AMOS18 تحلیل شده اند. در بخش اول اثر عوامل مربوط به برند بر قصد خرید برند ملی و در بخش دوم نیز اثر عناصر منتخب بازاریابی بر عوامل مربوط برند بررسی شده است.
۶.

بررسی شبکه سازه های شناختی مرتبط با برند با توجه به جنسیت مصرف کنندگان در چارچوب نظریه جرج کِلی وآزمونRep))

کلید واژه ها: رفتار مصرف کننده برند پیچیدگی شناختی روان شناسی سازه های شخصی تئوری جرج کلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۵
این مطالعه با توجه به نقش سازه های شخصی در رفتار مصرف کنندگان برندهای مختلف، از دریچه نظریه جرج کلی، و آزمون خزانه سازه های شناختی انجام گرفت. همچنین رابطه میان سازه های شخصی و پیچیدگی شناختی مصرف کنندگان برندهای مختلف تلفن همراه با توجه به جنسیت آنان و تحلیل محتوایی ساختارهای شناختی مربوط به برندهای مختلف تلفن همراه، بررسی شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود و روش آن علی- مقایسه ای می باشد. برای انجام این تحقیق 60 دانشجوی کارشناسی ( 30 دختر، 30 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند.7 برند تلفن همراه (نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ، اپل، بلک بری، اچ تی سی، ال جی) برای بررسی به اعضای نمونه ارائه و متعاقباً با اجرای آزمون خزانه ی سازه های شخصی، داده های مربوط به سازه های شخصی و پیچیدگی شناختی آنان، جمع آوری شد. همچنین داده های پژوهش به کمک روش های آمار توصیفی، آزمون آماری t و من- ویتنی و داده های حاصل از مقوله بندی سازه های شناختی در رابطه با برندهای ارائه شده، با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شد. با توجه به مقایسه میانگین های حاصل از دو گروه، مشخص گردید بین تعداد سازه های شناختی و شخصی مصرف کنندگان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین پیچیدگی شناختی آن ها، تفاوت معناداری به دست نیامد. یافته های حاصل از تحلیل محتوا، گویای تفاوت مضامین سازه های شناختی این دو گروه در رابطه با برندها است. به علاوه، مقوله بندی سازه های شخصی آزمودنی هادر رابطه با برندها، مشخص گردید. از آنجا که سازه های شناختی مربوط به یک برند و هم چنین مقوله های ساختاری، پایه و اساس رفتار مصرف کننده تلقی می شوند، رابطه معنادار موجود میان جنسیت و تعداد و مقوله بندی شناختی سازه ها، نشان می دهد که مدیریت موثر برند، در گرو توجه به جنسیت مخاطبان و سازه های شناختی آنان است.
۷.

بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی تولید سبز قصد خرید بسته بندی سبز نگرش به بسته بندی سبز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۱ تعداد دانلود : ۴۳۶
تولید محصولات سبز و خصوصاً بسته بندی های سبز می تواند علاوه بر فراهم نمودن بستر لازم جهت تحقق مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای داخلی، راه کار مناسبی جهت کاهش آسیب های محیط زیستی در سطح کشور باشد. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت بررسی عواملی که می تواند بر نگرش و خرید بسته بندی سبز از جانب مشتریان موثر باشد، تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است. بیش از 1350 پرسشنامه در پنج کلان شهر کشور برای انجام تحقیق جمع آوری گردید. در سنجش روایی از روش روایی محتوایی/ ظاهری و در تحلیل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ (86 درصد) و روش دو نیم کردن (77 درصد) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عامل مسئولیت پذیری محیطی مشتری بیشترین اثر را بر نگرش وی به بسته بندی سبز داشته است. از سوی دیگر علاوه بر تایید اثر نگرش مشتری به بسته بندی سبز بر قصد خرید کالا با بسته بندی سبز، مشخص گردید که متغیر قیمت کالا با بسته بندی سبز این رابطه را تعدیل نموده؛ در حالیکه متغیر سطح دسترسی به کالا با بسته بندی سبز نتوانسته است این رابطه را تعدیل نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰