مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم زمستان 1393 شماره 30

مقالات

۱.

ارائه یک الگوریتم جدید براییافتن کمینه های موضعی مساله بهینه سازی سیستم های کنترل موجودی چندسطحی با پارامترهای تصادفی

۲.

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) و رعایت حقوق مصرف کننده (مطالعه موردی: سیستم بانکی شهرستان بوکان)

۴.

تعیین شاخص های کلیدی انتخاب فناوری بااستفاده ازتکنیک ترکیبی دلفی فازی وفرایندتحلیل سلسله مراتبی فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۶۹
۵.

تلفیق تحلیل عاملی وتکنیک رویکرد ترکیبی (AHP-TOPSIS) جهت رتبه بندی معیارها و ارزیابی عوامل مؤثر بر برند

۶.

شناسایی عوامل موثر بر تولید در صنعت فرش با استفاده از تکنیک همگرایی جوهانسون-جوسیلیوس: مطالعه موردی استان کردستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴