مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم پاییز 1393 شماره 29

مقالات

۴.

رتبه بندی مناطق ناحیه شمال استان اصفهان براساس معیارهای اثرگذار برای سرمایه گذاری با کمک رویکرد TOPSIS و AHP فازی

۵.

شناسایی واولویت بندی ابزارهای آمیخته ترفیع صنعت پلاستیک بااستفاده ترکیب فنون تصمیم گیری چندشاخصه (MADM)

۷.

شناسایی ورتبه بندی مخاطرات زنجیره تامین محصولات لبنی به کمک مدل سازی معادلات ساختاری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱