مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج) سال نهم تابستان 1393 شماره 28

مقالات

۱.

ارائه چهارچوبی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین صنایع غذایی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی

۳.

بررسی اثرپذیری مدیریت انبارازتنوع اقلام انباروتعددانبارهادرشرکتهای پروژه محور (مطالعه موردی: شرکت کیسون)

۴.

ترکیب الگوریتم های جستجوی ممنوع وجمعیت مورچگان برای مسئله مسیریابی وسیله نقلیه

۵.

رتبه بندی معیارهای ارزیابی پروژه هابه منظور انتخاب سبد پروژه به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (مطالعه موردی: مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی)

۶.

شاخص های ارزیابی جهت انتخاب تامین کنندگان حوزه تحقیقات براساس روش فازی چندمعیاره

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴