زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال ششم بهار 1393 شماره 18

مقالات

۲.

تأثیر پذیری مشترک حکایات مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی از قرآن و دیگرمتون پیشین بر مبنای نظریه ی پیرامتنیت ژنت

۳.

ترجمة شاهنامه و تأثیر آن در آثار هوگو، لامارتین و کوپه

۵.

نماد مسیح (ع) در شعر احمد شاملو و بدر شاکر السیاب (بررسی تطبیقی دو شعر «مرد مصلوب» و «المسیح بعد از الصلب»)

۸.

نگاهی به شاهنامه سرایی و رز منامه سرایی در ادب کُردی و سنجش آن با شاهنامه فردوسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱