ادبیات پایداری

ادبیات پایداری

ادبیات پایداری سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 13

مقالات

۱۱.

بررسی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پایداری در اشعار فدوی طوقان و طاهره صفارزاده

۱۳.

گفتگو با جنبش مردان جوان خشمگین براساس نظریه گفتمان باختین

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳