نگره

نگره

نگره پاییز 1394 شماره 35

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی مضمون کتیبه های مسجد گوهرشاد و مبانی اعتقادی شیعه در دوره تیموری و صفوی

۳.

بررسی و تحلیل نقش شکار در دوره ساسانی

۴.

تأثیر هنر ایران بر سفالگری چین با تأکید بر دوره اسلامی

۵.

جایگاه خیال در آثار استاد محمود فرشچیان (با تأکید بر نگارة برای زیستن)

۶.

تحلیل بازنمود رویکرد سنت گرا در آثار نقاشیخط دهة هشتاد ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰