نگره

نگره

نگره تابستان 1394 شماره 34

مقالات

۱.

بررسی تصویرسازی زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) در نسخه های چاپ سنگی طوفان البکاء

۲.

تأثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی

۳.

خوانش کمال الدین بهزاد از داستان براساس الگوی تعلیم «سعدی و جوان کاشغری» و تربیت عرفانی نورالدین عبدالرحمن جامی

۵.

تحلیل نمادشناسانة نقش مایه های قالی باغی عصر زند

۶.

گونه شناسی تزئینات قواره بری در فرم خورشیدی درها (مطالعه موردی: درهای بناهای سلطنتی دوره قاجار تهران)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴