پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هجده بهار 1393 شماره 70

مقالات

۱.

تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری کشورهای منتخب سازمان توسعه همکاری اسلامی

۳.

بررسی تعارض میان رویه های حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری منطقه ای

۵.

اثر نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری ثابت خصوصی واقعی در بخش صنعت اقتصاد ایران

۶.

آزمون همگرایی درآمدی در بین کشورهای عضو گروه دی هشت بر اساس رهیافت ریشه واحد در ساختار غیرخطی

۷.

مدیریت سرمایه های فکری: راهبرد نوین توسعه توان رقابتی صنعت فرش در هزاره سوم

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷