پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هجده زمستان 1392 شماره 69

مقالات

۲.

بررسی آثار سیاست های حمایتی و بازرگانی دولت در بخش کشاورزی با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی

۴.

بررسی پتانسیل تجاری میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری شانشگهای با استفاده از مدل جاذبه

۶.

اثر توسعه مالی بر توزیع درامد در ایران

۷.

الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی لوازم خانگی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷