پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده پاییز 1392 شماره 68

مقالات

۱.

ارائه الگوی توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران

۳.

تعیین و رتبه بندی فهرست محصولات خاص کشاورزی ایران در چارچوب مذاکرات دور دوحه

۴.

اثر سرریز تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی برکارایی فنی عوامل تولید

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷