پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال هفده تابستان 1392 شماره 67

مقالات

۱.

اثر کاهش یارانه برق بر شاخص های کلان تاثیرگذار در تولید بخشی ایران

۲.

چارچوبی برای ارزیابی عملکرد موافقت نامه های تجاری

۴.

تحلیل سیاستی نقش واردات در سنجش اهمیت بخش های اقتصاد ایران

۵.

محاسبه اثر افزایش قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی بر تقاضای انرژی

۶.

تحلیل مسیر ساختاری افزایش قیمت حامل های انرژی بر صنعت خودروسازی

۷.

تاثیر آزادی اقتصادی بر مهاجرت نخبگان از کشورهای منتخب G77 به ایالات متحده آمریکا

۸.

تحلیل رابطه آزادسازی تجاری و اشتغال زنان در ایران مطالعه موردی کارگاه های صنعتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳