پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 62

مقالات

۱.

بررسی رابطه متقابل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت در ایران

۳.

پیش بینی قیمت تخم مرغ با استفاده از ARIMA، شبکه عصبی مصنوعی و هموارسازی هالت- وینترز

۵.

تحلیل بهره وری در صنایع استان ایلام

۶.

تحلیل ادغام های عمودی در بنگاه های صادرکننده کشمش با اقتصاد هزینه مبادله

۸.

ارائه مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتری ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۱ تعداد دانلود : ۳۸۲۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷