نگره

نگره

نگره بهار 1394 شماره 33

مقالات

۱.

بررسی طرح و تزیین در نشانه های پنج آیه در قرآن های سده اول تا نهم هجری قمری ایران

۶.

بررسی جنبه های افتراق و اشتراک در نقاشی خیالی نگاری و داستان های مصور دنباله دار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳