مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال سیزدهم تابستان 1394 شماره 37

مقالات

۱.

طراحی چند هدفه زنجیره تأمین با در نظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی

۲.

بررسی تأثیر اندازه شرکت و نرخ رشد صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

۳.

مدلی جهت ارزیابی تولید ناب در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از ترکیب روش های تحلیل عاملی تأییدی، خوشه بندی و تکنیک PROMOTEE

۴.

ارائه یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای کاهش هزینه های لجستیک و افزایش سطح سرویس در زنجیره تامین

۵.

ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسائل تخصیص اپراتور، جانمایی های برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید

۶.

ارائه مدلی جهت اولویت بندی ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی با استفاده از AHP فازی و شبکه بیزین در صنعت بانکداری

۷.

ارائه یک روش ترکیبی از تاپسیس فازی و تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی عدد صحیح برای انتخاب سبد پروژه

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹