ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی سال هفتم بهار و تابستان 1394 شماره 12

مقالات

۱.

«سیمای دیگری» در رمان «ثریا در اغما» اثر اسماعیل فصیح و رمان «شیکاگو» اثر علاء الاسوانی

۳.

بحثی در باب قابلیت اعیان ثابته از دیدگاه ابن عربی و مولانا

۸.

بررسی تطبیقی مقامات فارسی و عربی (مقانات حمیدی و حریری) با نوع ادبی پیکارسک در اسپانیا (لاثاریو عصاکش تورمسی)

۹.

جلوه های پایداری در رمان «اصل و فصل» سحر خلیفه و «سووشون» سیمین دانشور

۱۰.

جلوه های روابط بینامتنی اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و عبدالوهاب البیاتی

۱۲.

بررسی تطبیقی نهضت بازگشت ادبی با حرکه الاحیا

۱۴.

مضامین مرثیه صباحی بیدگلی و شریف رضی ""مطالعه مورد پژوهانه، مرثیه امام حسین(ع)

۱۶.

آشنایی زدایی در شعر ادونیس و یدالله رویایی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳