نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

ادب و زبان دوره 18 بهار و تابستان 1394 شماره 37

مقالات

۵.

بررسی زمینه های تاریخی ورود زبان و ادب فارسی به قلمرو سلاجقة روم

۸.

بررسی تجربه های عرفانی در تمهیدات بر اساس فعل با تأکید بر رویکرد نقشگرا

۱۲.

دو منشأ مختلف برای عدم انطباق شناسة فعل و نهاد در فارسی نو

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰