برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی زمستان 1393 شماره 21

مقالات

۱.

تحلیل گفتمان دولت اصلاحات و جایگاه فقرزدایی در آن

۳.

تحلیل گفتمان زیست محیطی برنامه های توسعه اقتصادی- اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

۴.

زنان و شاخص های توسعه در ایران و ترکیه

۵.

سرمایه اقتصادی و جنسیت در خانواده: مطالعه ای بر کنترل منابع مالی در خانواده های شهر تهران

۶.

تبیین نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای رضایتمندی شغلی کشاورزان روستایی مطالعه موردی: روستاییان شهرستان مشگین شهر

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶