دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال پنجم زمستان 1393 شماره 19

مقالات

۱.

ناهنجاری ناشی از عایدات، ناهنجاری ناشی از اقلام تعهدی و رابطة میان آن دو

۲.

بررسی نحوة اعمال اختیارات مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳.

بررسی حساسیت جریان نقدی سطح نگهداشت موجودی های نقد

۴.

بررسی اثر بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۵.

رابطه بین خطر ذاتی و خطر کنترل در محیط حرفه ای حسابرسی ایران

۶.

بررسی کیفیت سود طی چرخة عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۷.

بررسی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر ریزش قیمت سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰