نگره

نگره

نگره پاییز 1393 شماره 31

مقالات

۳.

بررسی زمینه و علل بی رغبتی نگارگران مسلمان به شمایل نگاری پیامبر اسلام (ص) تا قبل از دوره ایلخانی

۵.

گونه شناسی کاسه های سفالین سلطان آباد در عصر ایلخانی از طریق تحلیل و تطبیق فرم بدنه و تزیینات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳