نگره

نگره

نگره بهار 1393 شماره 29

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی بنیان مشترک ادبیات منظوم و هنرهای سنتی در اشعار خسرو و شیرین و کاخ عالی قاپو

۲.

تحلیل جنبه های نمادین شیعی در تزیینات مسجد جامع یزد

۳.

بررسی تطبیقی آرایه ها در مساجد جامع ورامین و نایین

۴.

تاریخ یابی نسخة خطی دیوان سعدی با استناد به بررسی های شیوة تذهیب آن (با تأکید بر نسخة خطی دیوان حافظ)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴