نگره

نگره

نگره پاییز 1392 شماره 27

مقالات

۱.

رویکردهای عرفانی در طراحی کتیبه های کوفی معقد

۳.

نقدی بر انتساب سه اثر از فلزکاری غرب ایران به مکتب موصل در نیمة اول قرن هفتم هجری؛ عودسوز ابوبکر سنی رازی، ابریق و شمعدان موزة ویکتوریا و آلبرت

۴.

تزیینات گچ بری و آیینه کاری عمارت باغ رحیم آباد بیرجند

۵.

ساختار صوری نقوش طبیعی در سوزن دوزی زنان بلوچ (با تأکید بر نمونه های شهرستان سراوان)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰