زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی (آزاد سنندج)

زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد سنندج سال پنجم تابستان 1392 شماره 15

مقالات

۳.

بررسی عناصر داستانی داستانهای کوتاه احمد دهقان ( براساس مجموعه داستان «من قاتل پسرتان هستم»)

۱۰.

واکاوی آزادی در اشعار فرخی یزدی و ابوالقاسم الشابی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱