مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دوازدهم تابستان 1393 شماره 42

مقالات

۱.

رابطه بین تعدیل اظهارنظر حسابرس و زمان بندی افشای اطلاعات

۲.

رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

۳.

بررسی محتوای اطلاعاتی افزاینده سود و جریان نقد عملیاتی آستانه ای : شواهدی از بازار بورس اوراق بهادار تهران

۴.

بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۶.

بررسی رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

۷.

رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا )مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵