مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم زمستان 1392 شماره 40

مقالات

۱.

تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد با تأکید بر کارایی ارزش افزوده منابع شرکت

۲.

حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده

۳.

بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه

۴.

مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری

۵.

تبیین ارتباط میان نوسان پذیری و قابلیت پیش بینی سود حسابداری

۶.

بدهی های بلندمدت و بیش سرمایه گذاری در وجه نقد و مخارج سرمایه ای از منظر تئوری نمایندگی

۷.

رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳