مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی (مطالعات حسابداری سابق)

مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم پاییز 1392 شماره 39

مقالات

۱.

آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

۲.

بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری حسابداری

۳.

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

۵.

چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکهای

۶.

عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

۷.

رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵