مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال دوازدهم بهار و تابستان 1392 شماره 23

مقالات

۱.

پوشاک زنان کُرد ایران در سفرنامه های دورة صفوی تا پایان پهلوی

۳.

فرمانروایان پارس در زمان سلوکیان و اشکانیان

۴.

بررسی تحلیلی افسانه های مرتبط با بزرگان ادب فارسی

۵.

مطالعه تطبیقی کیش مانی با سایر مکاتب گنوسی از منظر کیهان شناسی و خداشناسی

۹.

بررسی مهرهای پادشاهان و شاهزادگان از پیش خطی تا ساسانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲