حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی

حقوقی بین المللی سال 28 بهار و تابستان 1390 شماره 44

مقالات

۱.

اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»

۲.

اعتبار عهدنامه مودت (1955) و قابلیت استناد به آن در روابط ایران و ایالات متحده آمریکا

۳.

بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی

۴.

تحریم های هوشمند شورای امنیت در پرتو قطعنامه 1929: حفظ یا تهدید صلح؟

۵.

تعریف، عناصر و شروط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز«با نگاهی به موافقتنامه کامپالا»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲