ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی سال پنجم پاییز و زمستان 1392 شماره 9

مقالات

۶.

بودن یا نبودن: نگاهی بینامتنی بر ویلیام شکسپیر، احمد شاملو و مهدی اخوان ثالث

۷.

تطبیق محتوای«سه گانه» ی نجیب محفوظ و «طوبی و معنای شب» شهرنوش پارسی پور از دیدگاه عناصر داستانی

۱۱.

نقد و واکاوی کاربرد درون ساختی نماد، در شعر پیش گامان نماد پردازی نوین؛ تی. اس. الیوت و بدر شاکرالسیاب

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳