روستا و توسعه

روستا و توسعه

روستا و توسعه سال هفدهم بهار 1393 شماره 1

مقالات

۲.

تحلیل مشارکت اعضای شوراهای اسلامی در مدیریت روستا: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشمر

۳.

بررسی و نظرسنجی درباره مؤلفه های توانمندسازی زنان روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آنها: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان

۴.

تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزه فعالیت در تعاونی ها: مطالعه موردی مدیران تعاونی های تولید کشاورزی استان تهران

۵.

تحلیل مدل ناحیه ای پیوندهای مکانی - فضایی در شهرستان فیروزکوه

۶.

دیدگاه اعضای تعاونی های مرتع داری درباره موفقیت طرح های مرتع داری در استان گلستان

۸.

واکاوی میزان نیاز به سیاست های کشاورزی پایدار: مطالعه موردی دیدگاه متخصصان و کارشناسان استان همدان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۰