دانش حسابداری

دانش حسابداری

دانش حسابداری سال پنجم تابستان 1393 شماره 17

مقالات

۱.

رابطة بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط نااطمینانی محیطی

۲.

تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر کارآیی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳.

ارتباط میان کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

۴.

محیط اطلاعاتی بدون ساختار، سبک های شناختی سرمایه گذاران، و ظرفیت پردازش اطلاعات انسانی

۵.

تأثیر هزینه های نمایندگی بر حساسیت سرمایه گذاری – جریان های نقدی

۶.

توانایی مدیریت و کیفیت اقلام تعهدی

۷.

بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ساختار سرمایة شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۸.

چرخة عمر واحد تجاری، ساختار سرمایه و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰