نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

نثر پژوهی ادب فارسی (ادب و زبان سابق)

ادب و زبان دوره 16 پاییز و زمستان 1392 شماره 34

مقالات

۴.

تأثیر قرآن بر آفرینش ضرب المثل های فارسی

۹.

شناخت شناسی از دیدگاه مولانا و استلزامات تربیتی آن

۱۵.

شیوه های تأکید در فارسی و عربی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹